Welkom bij 2TB Verkoop & Verhuur B.V.

Webshop

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB Verkoop & Verhuur BV, Spinderweg 9, 6713 HR EDE

Artikel 1 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties betreffende
2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB Verkoop & Verhuur BV te EDE/Opheusden.
2. Afwijkende voorwaarden kunnen uitdrukkelijk schriftelijk en incidenteel worden overeengekomen.
3. Te allen tijde en in ieder geval zullen de algemene voorwaarden van 2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV van kracht zijn.

Artikel 2 Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen die plaatsvinden zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel blijkt.
2. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, catalogi enz. zijn niet bindend.
3. 2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV is er vrij in, om een order in gedeelten uit te leveren.

Artikel 3 Prijs
1. De prijzen in onze prijslijst zijn exclusief BTW en in Euro’s vermeld.
2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is 2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
3. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de prijsopgave, als deze als totaalprijs is opgegeven.
4. Kleine veranderingen in artikelen geven de verbruiker geen reden tot afkeuring van de artikelen.
5. Elke nieuwe prijsnotering laat alle voorgaande prijzen vervallen.
6. Alle werkzaamheden die niet in de oorspronkelijke opdracht zijn inbegrepen, worden doorberekend.

Artikel 4 Levering en Transport
1. Alle leveringen worden afgeleverd op het afleveradres van de verbruiker. Dit afleveradres moet aan een verharde of een goed begaanbare weg gevestigd zijn. Na de levering is de gebruiker verantwoordelijk voor de geleverde artikelen.
2. Diverse kosten die zich voor kunnen doen bij het leveren van de goederen zijn voor de verbruiker. Orders vanaf € 500,00 worden franco geleverd. (uitgezonderd lengte transport >1500mm)
3. Overeengekomen levertijden zal 2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV indien mogelijk te allen tijde naleven.
4. Indien er geen afspraken zijn gemaakt m.b.t. het leveren van goederen zal 2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV zorg dragen voor een correcte levering.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
1. 2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV behoudt het eigendomsrecht over de geleverde goederen totdat deze zijn betaald.
2. Zolang de goederen nog in het bezit zijn van 2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV mogen de goederen niet verpand worden, in eigendom overgedragen of aan derden enig ander recht daarop verleend.
3. 2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV is hierbij gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen op kosten en voor risico van de verbruiker terug te nemen zonder enige rechtelijke tussenkomst, sommatie of gebrekstelling. De verbruiker is verplicht haar medewerking te verlenen op straffe van een boete van
€ 450,00 per dag dat zij hiermee in gebreke blijft. Door het terug nemen van de goederen wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij 2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV dit de verbruiker heeft meegedeeld.

Artikel 6 Afname
1. Tenzij anders is overeengekomen is de verbruiker verplicht de goederen in ontvangst te nemen bij de uitlevering.
2. Als de verbruiker de goederen niet aanneemt zijn de kosten voor het opslaan van de goederen voor de verbruiker.
3. Indien er goederen zijn besteld voor de verbruiker en deze worden niet binnen de overeengekomen tijd afgenomen worden de goederen alsnog afgeleverd en is 2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV vrij om deze goederen op de gebruikelijk manier in rekening te brengen.

Artikel 7 Annulering
1. Indien de verbruiker de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gewezen op
2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV, met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten (voorbereiding, opslag, provisie enz.) te vergoeden, en zover de verbruiker wenst, de voor uitvoering van deze order bestemde materialen en halffabrikaten voor zijn rekening te nemen tegen door
2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV in de calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van gebruiker op vergoeding wegens winstderving, zomede de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden. In alle gevallen zullen de speciaal bestelde artikelen (buiten het vaste assortiment) niet geannuleerd kunnen worden.
2. In geval van annulering door de verbruiker is deze aan 2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, in ieder geval een bedrag ter hoogte van 25% van de verkoopwaarde van de order verschuldigd, welke binnen de genoemde termijn van 2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV overgemaakt dient te worden. Een en ander laat onverlet de bevoegdheid van 2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV een hoger percentage en of hogere schadevergoeding in rekening te brengen.
3. Indien de verbruiker de goederen afneemt of wil afnemen na de overeengekomen datum van ontvangstnamen, is het risico vanaf deze datum geheel voor de gebruiker. Indien het langer dan 8 dagen na de overeengekomen datum heeft plaatsgenomen, wordt de order geacht als geannuleerd, wat de eerder genoemde artikelen 1 en 2 met zich meebrengt.

Artikel 8 Garanties, aansprakelijkheidsbeperkingen en reclames
2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV staat in voor goede kwaliteit van de geleverde goederen/ verrichte diensten.
1. De vergoeding door 2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV van de eventueel door de verbruiker geleden schade zal nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde goederen waarop de klacht betrekking heeft.
2. 2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV staat in voor de kwaliteit van de door haar geleverde goederen en garandeert deze goederen voor zover de daarop gegeven fabrieksgarantie strekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Reclames welke betrekking hebben op de goederen, dienen binnen 8 dagen na ontvangst te worden gemeld aan 2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV De goederen m.b.t. de reclame, dienen in zijn geheel (dus geen gedeeltes) te worden geretourneerd/aangeboden te worden. Het retourtransport dient zodanig ingevuld te worden, dat door het retourtransport geen extra verslechtering optreedt.
4. 2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV zal niet verplicht zijn, haar garantieverplichtingen na te komen in de volgende gevallen:
- Indien fouten en/of gebreken veroorzaakt worden door ongeëigend of deskundig gebruik.
- Indien 2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV door de verbruiker niet in de gelegenheid wordt gesteld aan de garantieverplichtingen te voldoen.
- Indien de verbruiker, op het moment van het ontstaan van een klacht, in gebreke blijkt te zijn inzake de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, welke een terzijdestelling van de garantiebepalingen door 2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV rechtvaardigt.
- Indien de reparaties zijn uitgevoerd door derden zonder toestemming van 2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV
5. De reclamerende verbruiker zal al het mogelijke dienen te doen wat in zijn vermogen ligt om de gebruiker een gemelde klacht objectief te kunnen laten beoordelen.
6. Behoudens de garantieverplichtingen van 2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV, omschreven in dit artikel, is zij nooit voor enige schade, hoe dan ook genaamd aansprakelijk. Voor andere of verdere aanspraken, inbegrepen vergoeding van kosten, schade en interest wegens persoonlijke ongevallen, schade aan roerende of onroerende goederen of zaken, of benadeling van bedrijfsbelangen en bedrijfsschade, hetzij direct, hetzij indirect bij de verbruiker of derden veroorzaakt, acht 2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV zich niet schadeplichtig.
7. De verbruiker zal in geen geval enige aanspraak tegen 2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV kunnen doen gelden nadat de verbruiker een gedeelte van het geleverde heeft be- of verwerkt, respectievelijk heeft doen be- of verwerken, ofwel aan derden heeft doorgeleverd.
8. 2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV mag voor ondeugdelijk werk goed werk in de plaats leveren tenzij kan worden aangetoond, dat de daardoor ontstane vertraging of transportkosten voor de verbruiker grote nadelen met zich meebrengen.
9. Wanneer de verbruiker uiterlijk 8 dagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs wordt verbruiker geacht die te hebben goedgekeurd.
10. Opdrachtnemer verbindt zich tegenover opdrachtgever om zaken te leveren van deugdelijke kwaliteit, in de juiste hoeveelheid en in overeenstemming met de omschrijving als in de offerte of een nader schriftelijk stuk tussen partijen vastgelegd. In het algemeen zal opdrachtnemer zich er voor inspannen om de overeengekomen prestatie te laten beantwoorden aan de overeenkomst en overigens aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid.

Artikel 9 Niet toerekenbare tekortkoming
1. Storingen in het bedrijf ten gevolge van niet toerekenbare tekortkoming (zoals o.a. gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, het optreden van werklieden organisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege en andere onvoorziene omstandigheden ook in het land van herkomst der materialen en halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang verstoren en uitvoering ener order vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan
2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht zonder dat de verbruiker recht heeft op vergoeding van de kosten, schaden en interesten.
2. In geval van niet toerekenbare tekortkoming is 2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV naar haar keuze gerechtigd, hetzij de uitvoeringstijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te ontbinden. Indien de verbruiker 2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV daartoe schriftelijk aanmaant, is 2TB Verkeerstechniek BV en 2TB verkoop & Verhuur BV gehouden zich binnen zeven dagen voor haar keuze uit te spreken.

Artikel 10 Betaling
1. 2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV behoudt zich het recht voor deelleveringen van zaken afzonderlijk te factureren. Tenzij anders overeengekomen of anders op facturen van 2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV staat vermeld, dient betaling binnen dertig dagen na factuurdatum plaats te vinden. Na overschrijding van de betalingstermijn is de verbruiker voor iedere dag, dat de betaling nadien is uitgebleven, van rechtswege, dus zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een vertragingsrente verschuldigd van een procent, onverminderd de opeisbaarheid.
2. Indien 2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven zal de verbruiker gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitenrechtelijke incassokosten. Deze buitenrechtelijke incassokosten zullen tot een te vorderen bedrag van € 3.000,- (drieduizend euro) vijftien procent van het te vorderen bedrag belopen en daarboven worden afgestemd op het degressief verlopen declaratietarief van advocaten, doch in alle gevallen minimaal € 450,- (vierhonderd en vijftig euro) bedragen.
3. Alle door 2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV ter zake van de relatie van de verbruiker gemaakte kosten, welke voorvloeien uit het voeren van een rechtsgeding, waaronder mede begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, komen ten laste van de verbruiker, uitgezonderd proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand indien 2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
4. Indien de verbruiker met de betaling jegens 2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl – indien anders was overeengekomen - voor de verdere uitvoering van de order contante betaling kan worden geëist.
5. Mocht 2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV voor of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de verbruiker, dan heeft 2TB Verkeerstechniek BV en 2TB verkoop & Verhuur BV het recht niet te presteren of niet verder te presteren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door de verbruiker zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de vergoeding, ongeacht of deze à contant zou geschieden, dan wel daarvoor enige termijn na de prestatie is gesteld. In dit laatste geval kan gebruiker op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de vergoeding van de reeds geleverde zaken en stopzetting van eventuele verdere uitvoering van de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst, eveneens zekerheidsstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen de verdere uitvoering van de overeenkomst en betaling.
6. De verbruiker is jegens 2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV gehouden tot de in het vorige lid bedoelde zekerheidsstelling voor hetgeen zij jegens 2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV verschuldigd is, of zal worden ook indien
2TB Verkeerstechniek BV en 2TB verkoop & Verhuur BV niet is overgegaan tot opschorting of stopzetting van haar levering- respectievelijk andere prestaties. De kosten van rechtsgeleerde bijstand, betekeningkosten en dergelijke aan de zijde van 2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV gevallen, komen hierbij steeds voor rekening van de verbruiker.
7. Door de verbruiker gedane betalingen worden steeds op de eerste plaats van alle kosten, ontstane rente en opeisbare facturen die het langst openstaan in mindering gebracht, zelfs al vermeldt de verbruiker dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en alle lopende rente.
8. Alle betalingen dienen te geschieden zonder korting of verrekening.

Artikel 11 Geschillen
Alle geschillen, van welke aard dan ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn, tussen de verbruiker en 2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV EDE/Opheusden ontstaan, zullen onder uitsluiting van de competentie van iedere andere instantie worden beslecht door bevoegde arrondissementsrechtbank waaronder de feitelijke vestigingsplaats van 2TB Verkeerstechniek BV en 2TB verkoop & Verhuur BV ressorteert. Een en ander laat onverlet de relatieve bevoegdheid van de kantonrechter ter zake van geschillen welke tot haar competentie behoren.

Artikel 12 CAR-verzekering
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Opdrachtnemer medeverzekerd op een door Opdrachtgever ten behoeve van het werk afgesloten Construction All Risks (C.A.R.) verzekering, waarvan de voorwaarden voor Opdrachtnemer op diens verzoek bij Opdrachtgever ter inzage liggen.

Artikel 13 Eerdere algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden vervangen eventueel eerder door ons gehanteerde (en gedeponeerde)
algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE VERHUUR
2TB VERKEERSTECHNIEK BV en 2TB verkoop & Verhuur BV, Spinderweg 9, 6713 HR EDE

Artikel 1 Opdrachtnemer en opdrachtgever
1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen 2TB Verkeerstechniek BV en 2TB verkoop & Verhuur BV hierna te noemen opdrachtnemer, en zijn/haar cliënten, hierna te noemen opdrachtgever.
2 Afwijkende voorwaarden kunnen slechts uitdrukkelijk schriftelijk en incidenteel worden overeengekomen. In geval van strijd tussen deze Algemene voorwaarden en overeenkomstige voorwaarden, waaronder begrepen voorwaarden van de opdrachtgever zullen uitsluitend de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer van kracht zijn.
3 Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de directie van de opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.
4 Deze algemene voorwaarden prevaleren boven wettelijke huurbepalingen, voorzover deze laatste van regelend recht zijn.

Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
1 Alle aanbiedingen c.q. offertes door of namens de opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Een overeenkomst komt tot stand, al dan niet na offerte, wanneer de opdracht door de opdrachtnemer is bevestigd.
2 Geplaatste orders via tussenpersonen, waaronder vertegenwoordigers of wederverkopers, zijn eerst rechtsgeldig, nadat opdrachtnemer een en ander schriftelijk heeft bevestigd.
3 Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze door daartoe bevoegde personen zijn bevestigd, al dan niet schriftelijk.
4 Alle gegevens in publicaties en reclamemateriaal zijn vrijblijvend en aan wijzigingen onderhevig. Opdrachtnemer staat niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van die gegevens. Aan verdere voorgedrukte informatie c.q. vergissingen daarin, kan opdrachtgever geen aanspraken ontlenen.

Artikel 3 Huurperiode en huurtermijnen
1. De huur vangt aan op de overeengekomen of opgegeven huurdatum, dan wel op de datum van aflevering van het gehuurde indien geen expliciete aangegeven aanvangsdatum is overeengekomen. De dag van aflevering en de dag van terugbezorging of retourname zijn bij de huurperiode inbegrepen.
2. Indien de huurovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt deze na verloop van die bepaalde termijn stilzwijgend tot wederopzegging verlengd.
3. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd om de huurprijs vanaf de verlengingsdatum aan te passen aan het niveau van de op het moment van verlenging bij opdrachtnemer geldende huurprijs.
4. Een huurovereenkomst, die is aangegaan voor onbepaalde duur, dan wel verlengd conform artikel 3 lid 2, kan door elk van partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van de termijn van één werkdag.
5. De huurvergoeding is verschuldigd en wordt door de opdrachtnemer in rekening gebracht telkens voor een periode van één week. De betreffende factuur dient in overeenstemming met artikel 6 door opdrachtgever te worden voldaan.
6. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 lid 3, eindigt de huurovereenkomst eerst op de dag, waarop het gehuurde in complete, onbeschadigde en ordelijke staat aan opdrachtnemer door opdrachtgever is terugbezorgd of door opdrachtnemer retour is gehaald en op diens bedrijfslocatie is aangekomen, opdrachtnemer verwijst op deze plaats naar het bepaalde in artikel 5 lid 6.

Artikel 4 Aflevering, kosten vervoer en montage
1. Een door opdrachtnemer opgegeven of met opdrachtgever overeengekomen afleveringstermijn, zal steeds gelden bij benadering en kan daardoor nimmer worden opgevat als fatale termijn. Bij niet tijdige levering zal opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk een nadere redelijke termijn moeten stellen om alsnog af te leveren.
2. Opdrachtnemer zal terzake nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
3. Opdrachtnemer heeft het recht de order in gedeelten af te leveren of, zulks ter keuze van opdrachtnemer, soortgelijke en qua functionaliteit, kwaliteit en prijs overeenkomende zaken te leveren.
4. Opdrachtgever is gehouden het gehuurde binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Blijft opdrachtgever na sommatie, mondeling of schriftelijk in gebreke, dan is opdrachtnemer bevoegd om de overeenkomst per direct te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, waarbij opdrachtgever tenminste de verschuldigde huur van de niet afgenomen zaken moet voldoen. Wenst opdrachtnemer nakoming dan worden de zaken geacht door opdrachtgever af fabriek opdrachtnemer te zijn afgenomen, waarna zij voor rekening en risico van opdrachtgever en tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten worden opgeslagen.
5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen geschiedt alle vervoer naar en van de plaats van bestemming bij aanvang en beëindiging van de huurovereenkomst, voor rekening en risico van opdrachtgever. Montage en demontagekosten zijn eveneens voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever zelf voor het transport en (de)montage zorg draagt, is opdrachtnemer gerechtigd hem afhandelingskosten in rekening te brengen.
6. De plaats waar opdrachtgever het gehuurde wenst te zien afgeleverd c.q. geplaatst, dient aan de verharde weg te liggen en moet bereikbaar zijn voor de door opdrachtnemer te gebruiken transportwagens, zulks ter uitsluitende beoordeling van opdrachtnemer. Indien dit niet het geval is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder nader overleg extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 5 Onderhoud, gebruik en retourlevering
1. Het gehuurde dient uitsluitend te worden gebruikt in overeenstemming met de bestemming. Opdrachtgever verklaart door aanvaarding het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, en tevens het in die ontvangen staat te zullen houden en te leveren bij beëindiging van de huurovereenkomst. Alle kosten, voortvloeiend uit diefstal of vermissing, gebrekkig of onoordeelkundig gebruik of onderhoud, beschadiging en herstel, door welke oorzaak of veroorzaker ook, zullen door opdrachtgever worden bekostigd. Geringe reparaties tijdens de huurperiode zijn voor rekening van opdrachtgever.
2. Alle lasten en heffingen in het kader van het gebruik, inclusief passende verzekering, van het gehuurde, komen ten laste van opdrachtgever. Voor rekening en risico van opdrachtgever blijven ook eventueel door hem gewenste aansluiting op nuts faciliteiten, zoals elektriciteit, waterleiding, gas, riolering, en communicatiemiddelen. De gebruikerskosten daarvan zijn eveneens voor rekening van opdrachtgever.
3. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van opdrachtnemer het gehuurde aan derden ter beschikking te stellen, al dan niet tegen vergoeding, dan wel op enige wijze afstand van het gebruik van het gehuurde te doen. Voorafgaande schriftelijke toestemming is eveneens vereist om het gehuurde te vervoeren of te doen vervoeren naar een andere dan met opdrachtnemer overeengekomen standplaats.
4. Indien beslag wordt gelegd op de gehuurde zaken, dan wel surseance van betaling, het faillissement of onder curatele stelling van opdrachtgever wordt aangevraagd, dient opdrachtgever opdrachtnemer daarvan zonder uitstel op de hoogte te brengen. Opdrachtnemer is gerechtigd het gehuurde te voorzien van uiterlijke kentekenen, opdat duidelijk is wie de eigendom heeft. Opdrachtgever verplicht zich dergelijke herkenningstekenen in goed zichtbare staat te houden en mag deze tekens nimmer verwijderen.
5. Opdrachtnemer heeft gedurende de gehele huurperiode steeds het recht om het gehuurde te controleren of te doen controleren, zulks na voorgaande kennisgeving aan opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventueel benodigde vergunningen aan de overheid. Bij het einde van de huur dient het gehuurde schoon te worden teruggeleverd. Eventueel aangebrachte voorzieningen of materialen dienen te zijn verwijderd. Is opdrachtgever in gebreke met teruglevering in oorspronkelijke staat, dan zal opdrachtnemer gerechtigd zijn de kosten van herstel aan huurder in rekening brengen.
6. Bij teruglevering en/of retour name zal opdrachtnemer op eerste verzoek van opdrachtgever voor voorlopige ontvangst tekenen. Opdrachtnemer zal de terugbezorgde zaken binnen 2 werkdagen op volledigheid, beschadiging of gebreken controleren. Geconstateerde gebreken, onvolledigheden of beschadiging die niet geregistreerd zijn op de huurovereenkomst worden geacht door de opdrachtgever te zijn veroorzaakt. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zonder uitstel en schriftelijk opgave doen. Kosten van herstel of vervanging zullen door opdrachtgever op eerste verzoek van opdrachtnemer op factuur worden voldaan.

Artikel 6 Betaling
1. De overeengekomen prijs is exclusief omzetbelasting en gebaseerd op de ten tijde van de offerte prijsbepalende factoren. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om tussentijdse prijsverhogingen en eventuele meerkosten aan opdrachtgever door te berekenen. Alle verhogingen in, heffingen, belastingen, invoerrechten, accijnzen en wisselkoersen, zal opdrachtnemer eveneens steeds en direct mogen doorberekenen.
2. Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling à contant of op factuur en in dat geval uiterlijk binnen
14 dagen na factuurdatum. Betalingen worden verricht met gebruikmaking van het door opdrachtgever aan te geven bank of girorekeningnummer. Kosten in verband met de betaling zijn voor rekening van opdrachtgever.
3. Indien opdrachtgever het door hem verschuldigde bedrag niet tijdig voldoet, is hij zonder nadere ingebrekestelling aan de opdrachtnemer een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, te berekenen vanaf de factuurdatum, waarbij een gedeelte van een maand geldt als gehele maand. Voorts is opdrachtgever als dan verschuldigd alle bijkomende buitengerechtelijke en préprocessuele kosten, welke 15% van de totale vordering zullen bedragen, zulks met een minimum van € 450,00 per gebeurtenis.
4. Betalingen strekken in de eerste plaats tot delging van vervallen rente en incassokosten en vervolgens tot kwijting van achtereenvolgens de opeisbare facturen waarvan terzake geen geldig eigendomsvoorbehoud is bedongen en nadien de langst uitstaande factuur, zelfs al vermeld opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten met een periode aan die waarmee opdrachtgever in gebreke is gebleven met tijdige betaling.

Artikel 7 Garantie
1 De garantie op de geleverde zaken strekt nimmer verder dan de door de fabrikant c.q. toeleverancier van opdrachtnemer verstrekte garantie, indien aanwezig. Opdrachtnemer verwijst naar eventueel bijgevoegde garantiecertificaten.
2 Gebreken ontstaan door normale slijtage, door onoordeelkundig gebruik of behandeling, dan wel gebreken die zich voordoen na wijziging of reparatie door opdrachtgever c.q. door derden, blijven steeds buiten de garantie.
3 Opdrachtnemer aanvaart geen enkele aansprakelijkheid ingeval zij werkzaamheden in onderaanneming verricht, noch voor zelfwerkzaamheid door of namens opdrachtgever, advieswerkzaamheden, zomede voor niet door opdrachtnemer uitgevoerde (de)montagewerkzaamheden of verplaatsing, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid door (werknemers van) opdrachtnemer.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Ten aanzien van alle geleverde zaken en door opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden, is opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer. In geen geval zal opdrachtnemer jegens opdrachtgever en/of derden verder aansprakelijk zijn dan vergoeding van schade, gedekt door diens aansprakelijkheidsverzekering of indien een dergelijke verzekering niet is afgesloten en/of geen dekking verleend wordt tot de totale in de desbetreffende overeenkomst bedongen prijs exclusief BTW. Opdrachtnemer heeft zich tegen dit risico verzekerd en zal zich daartegen verzekerd houden, tegen een schadesom en condities die branchegebruikelijk zijn.
2. In geval van onrechtmatig handelen zijdens opdrachtnemer of diens hulppersonen is opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. Ook in die gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximumbedrag, zoals vermeld in lid 1 van dit artikel.
3. Geen enkele aansprakelijkheid wordt door opdrachtnemer overigens aanvaard voor gebreken aan het gehuurde, schade in verband met overschrijding van levertermijnen, ontoereikende medewerking door opdrachtgever, aangeleverde materialen door derden, noch voor personen en letselschade, ideële schade of vervolgschade, inclusief bedrijfsschade of andere indirecte schade.
4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde ontstaan gedurende de huurperiode.
5. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, wegens door hen gepretendeerde inbreuken op intellectuele eigendom. Voorts verklaart opdrachtgever op geen enkele wijze inbreuk te zullen maken op de intellectuele eigendommen van opdrachtnemer, verbandhoudende met of door haar vervaardigde concepten, modellen of tekeningen en andere intellectuele prestaties. Voorts is opdrachtgever gehouden opdrachtnemer te vrijwaren tegen iedere andere aansprakelijkheid en is hij gehouden in zijn overeenkomst met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige exoneratie te bedingen.

Artikel 9 Annulering
1 Indien opdrachtgever met uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer en onder opgave van klemmende redenen de opdracht tijdig en schriftelijk annuleert, is opdrachtgever in elk geval verplicht aan opdrachtnemer te vergoeden alle in het kader van de opdracht door opdrachtnemer gedane uitgaven in verband met bestelde en eventueel nog af te nemen, bewerkte of verwerkte materialen en grondstoffen, zomede de daarvoor veroorzaakte schade aan opdrachtnemer te vergoeden, welke kosten en schades op voorhand worden gefixeerd op 25 % van het factuurbedrag, onder voorbehoud van alle rechten op verdere schadevergoeding.
2 Annulering dient te geschieden uiterlijk 5 werkdagen voor het overeengekomen (af)lever en/of huurtijdstip. Nadien is annulering niet meer mogelijk en geldt hetgeen is bepaald in artikel 4 omtrent de levering.
3 Opdrachtgever zal tevens de uit de annulering voortkomende kosten en eventuele valutaverliezen vergoeden en opdrachtgever vrijwaren tegen iedere mogelijke aanspraak van derden terzake.

Artikel 10 Meer- en minderwerk
1 Opdrachtnemer heeft het recht tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden daarin noodzakelijke wijzigingen aan te brengen. Aan die wijzigingen verbonden meerkosten, komen te allen tijde voor opdrachtgever.
2 In geval van overeengekomen meer- en minderwerk zal van die werkzaamheden afzonderlijk althans gespecificeerd opgave worden gedaan en in rekening worden gebracht, althans verrekend.

Artikel 11 Hoofdelijke verbondenheid
Ingeval van een overeenkomst tussen opdrachtnemer en twee of meer andere partijen, zijn die opdrachtgevers elk hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele nakoming van de uit die overeenkomsten voortvloeiende financiële verplichtingen.

Artikel 12 Geschillen
1. Alle geschillen, van welke aard dan ook – daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen worden beschouwd, die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn, tussen opdrachtnemer en opdrachtgever ontstaan, zullen onder uitsluiting van de competentie van iedere andere instantie worden beslecht door bevoegde arrondissementsrechtbank waaronder de feitelijke vestigingsplaats van opdrachtgever ressorteert. Een en ander laat onverlet de relatieve bevoegdheid van de kantonrechter ter zake van geschillen welke tot haar competentie behoren.
2. De vordering op opdrachtgever zal terstond en integraal opeisbaar zijn, derhalve met inbegrip van rente, kosten en eventueel nog niet opeisbare facturen, ingeval van een andere toerekenbare tekortkoming door opdrachtgever c.q. reeds ingetreden wanbetaling dan wel beslag op diens goederen wordt gelegd c.q. surséance van betaling, faillissement of ondercuratelestelling van opdrachtgever wordt aangevraagd. Opdrachtgever wordt als dan van rechtswege geacht in verzuim te zijn, ongeacht eerdere termijnafspraken.
3. Ingeval van niet tijdige betaling, zomede de andere hierboven vermelde omstandigheden, heeft opdrachtnemer steeds het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te zijner keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.
4. Ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, blijft opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om alvorens tot levering over te gaan, of met een al begonnen levering voort te gaan, van opdrachtgever vooruitbetaling of genoegzame zekerheidsstelling te verlangen. Indien de verlangde zekerheidsstelling of (aan)betaling niet binnen de gestelde termijn wordt verstrekt, is opdrachtnemer gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 13 Risico en Retentierecht
1. Behoudens nadere of afwijkende voorwaarden gaat het risico van de gehuurde zaken op opdrachtgever over op het moment van aflevering. Eerst wanneer de zaken conform artikel 3 lid 5 bij opdrachtnemer zijn terugbezorgd, valt het risico terug op opdrachtnemer.
2. Indien opdrachtgever met de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet of goede grond bestaat dat opdrachtgever zal tekortschieten en/of de geleverde zaken blijken te zijn verwerkt, vermengd of anderszins niet meer zijn te individualiseren, zal opdrachtgever bevoegd zijn, zonder ingebrekestelling of aankondiging, het gehuurde aanstonds terug te halen, ongeacht waar het gehuurde zich op dat moment bevindt en zonder dat opdrachtgever enig recht op schadevergoeding toekomt. Opdrachtgever heeft ten allen tijde vrije toegang tot de gehuurde zaken, waar die zich ook bevinden.
3. Indien het gehuurde tijdens de huur door diefstal of op andere wijze verloren gaat, zal opdrachtgever de nieuwwaarde van het gehuurde aan opdrachtnemer vergoeden. Bij diefstal zal opdrachtgever onverwijld aangifte daarvan doen bij het bevoegde gezag.
4. Opdrachtnemer is bevoegd retentierecht uit te oefenen op alle zich onder haar bevindende zaken waarop de overeengekomen dienstverlening betrekking heeft zodra blijkt dat opdrachtgever niet of niet geheel zijn financiële verplichtingen wil of kan nakomen. Hetzelfde geldt voor opeisbare vorderingen uit hoofde van andere door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.
5. Blijft opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig met voldoening dan zal opdrachtnemer gerechtigd zijn de onder het retentierecht vallende zaken op wettelijk voorgeschreven wijze te gelde te maken, zodat zijn vordering uit de opbrengst zoveel mogelijk zal worden voldaan, onder afdracht van een eventueel te veel betaalde.

Artikel 14 Overmacht
1 Gedurende een situatie van overmacht - derhalve elke omstandigheid die de uitvoering van de overeenkomst belet en welke niet aan één der partijen is toe te rekenen - wordt ter keuze van opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst opgeschort, dan wel door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden, onder opgave van de omstandigheid, die verdere uitvoering belet. In dat geval zal geen verplichting tot schadevergoeding bestaan, behoudens vergoeding door opdrachtgever van de door opdrachtnemer werkelijk gemaakte kosten. In geval van tijdelijke of blijvende onmogelijkheid tot nakoming door opdrachtnemer ten gevolge van overmacht heeft opdrachtgever niet het recht betaling op te schorten.
2 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmachtsituatie gedeeltelijk reeds aan haar verplichtingen heeft voldaan, of nog slechts partieel aan haar verplichtingen kan voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd het uitgevoerde c.q. nog uit te voeren deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden die factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
3 Van een situatie van overmacht zal onder meer sprake zijn, indien de uitvoering van de overeenkomst wordt belet door oorlog, oproer, relletjes, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstakingen, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie dan wel toelevering van materialen door derden, als wel iedere andere omstandigheid welke van dien aard is dat gebondenheid van opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd.

Artikel 15 CAR-verzekering
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Opdrachtnemer medeverzekerd op een door Opdrachtgever ten behoeve van het werk afgesloten Construction All Risks (C.A.R.) verzekering.

Artikel 16 Eerdere algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden vervangen eventueel eerder door ons gehanteerde (en gedeponeerde)
algemene voorwaarden

 

2TB EDE

2TB Verkoop & Verhuur B.V.

Spinderweg 9 | 6713 HR | Ede (Gld.) Tel 0318 - 830 332 Bank: IBAN: NL87 ABNA 0540 5421 64 K.v.K.: 50882147 BTW-nr: NL81.4057.603.B02
2TB Verkeerstechniek BV

2TB Verkeerstechniek B.V.

Spinderweg 9 | 6713 HR | Ede (Gld.) Tel 0318 - 830 333 Bank: IBAN: NL05 ABNA 047 6204 607 K.v.K.: 09148487 BTW-nr: NL81.4057.603.B01

2TB is gecertificeerd volgens de norm:
ISO 9001:2015 & VCA* 2017/6.0

Onze medewerkers zijn in het bezit van een certificaat: Vakman TVM